Keuzemenu

AVG + huurvoorwaarden

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming + huurvoorwaarden

Privacy- en cookiebeleid

Wij hechten grote waarde aan het waarborgen van uw privacy en bescherming van uw persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 werken wij ons privacy- en cookiebeleid bij. Deze bijwerkingen voldoen aan de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Ons beleid biedt nu:

  • Meer transparantie over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken
  • Een duidelijke uitleg over de rechten die u heeft en de verplichtingen van Feestverhuur Gelderland met betrekking tot uw persoonsgegevens
  • Aanvullende Informatie voor meer controle over uw gegevens

Feestverhuur Gelderland, gevestigd aan De Hangaarts 82, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:www.feestverhuurgelderland.com De Hangaarts 82 0651231555

R. Mennings is de Functionaris Gegevensbescherming van Feestverhuur Gelderland

Hij is te bereiken via feestverhuurgelderland@hotmail.com

Feestverhuur Gelderland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via feestverhuurgelderland@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Feestverhuur Gelderland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Feestverhuur Gelderland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Feestverhuur Gelderland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Feestverhuur Gelderland) tussen zit.

Feestverhuur Gelderland gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Drive voor het rangschikken en opslaan van uw reservering, deze gegevens worden 2 jaar bewaard zodat vaste klanten in de toekomst kunnen refereren aan eerder gemaakt bestellingen en dat daardoor wellicht extra korting mogelijk en/of wij een passender en persoonlijker aanbod kunnen doen bij nieuwe reservering.

Feestverhuur Gelderland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (naam+adres+telefoonnummer+e-mailadres) persoonsgegevens: 5 jaar Dit voor eventuele controle door de belastingdienst.

Feestverhuur Gelderland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Huurvoorwaarden Feestverhuurgelderland.com

 1. Algemeen

1.1 Feestverhuurgelderland.com, hierna verhuurder te noemen, verhuurt uitstuitend op de navolgende voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Reserveren per reserveringsformulier of per mail houdt automatisch in dat u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.

1.3 De aanvaarding van de algemene voorwaarden gaat in, na ontvangst van het volledig ingevulde reserveringsformulier via onze website www.feestverhuurgelderland.com of per bevestiging per mail
1.3 Indien men de huur wenst te beëindigen, dient de huurder dit schriftelijk aan de verhuurder mede te delen, doch altijd met inachtneming van de opzegtermijn van ten minste een week(7dagen). Indien deze termijn overschreden word, zal de overeengekomen huurprijs in rekening gebracht worden.

1.4  Bij annulering buiten de genoemde week, wordt 50 % van de huursom in rekening gebracht. Feestverhuur Gelderland kan zelf ook een opdracht annuleren zonder opgaaf van reden, in dit geval zullen er geen kosten in rekening gebracht worden.
1.5 Het gehuurde materiaal mag in geen enkel geval worden onderverhuurd, uitgeleend of verplaatst naar een andere locatie.

 2. Verhuurtermijn en tarieven

2.1 De opgegeven huurtarieven zijn exclusief transport, opbouw en afbouw tenzij anders schriftelijk overeengekomen of vermeld op de website.
2.2 De verhuurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op het materiaal dat feestverhuurgelderland.com in voorraad heeft.

3. Aanvang en einde de huurperiode

3.1 De huurperiode begint op de dag van afhalen van het materiaal, de periode eindigt op de dag van terugkomst van het onbeschadigde materiaal. Indien het materiaal te laat word terug gebracht, word er voor elke dag van het overschrijden van de huurperiode een volledige huurdag in rekening gebracht plus eventuele derving.

4. Staat van het materiaal


4.1 De verhuurder verklaart dat deze het materiaal voor de huurperiode visueel heeft gecontroleerd en getest en accoord is gegaan met de staat van het geleverde.
4.2 Het materiaal wordt in schone bruikbare staat geleverd, van de huurder wordt geacht het materiaal in de zelfde staat te houden.

5. Prijswijzigingen

5.1 De verhuurtarieven zijn gebaseerd op de prijzen en omstandigheden van het moment van het aangaan van de huurovereenkomst.
5.2 De verhuurder behoudt zich alle rechten om een prijswijziging door te voeren, echter na het tekenen van de huurovereenkomst mag de prijs niet meer veranderd worden, zowel omhoog als omlaag.

6. Onderhoud en reparatie

6.1 Het dagelijkse onderhoud aan het materiaal wordt door de verhuurder voor zijn rekening genomen.
6.2 Alle kosten, verband houdende met reparatie en vervanging van onderdelen, geen betrekking hebbende op normale slijtage, inclusief derving, zijn voor rekening van de huurder.
6.3 Alle reparaties worden door feestverhuurgelderland.com uitbesteed aan een erkend bedrijf. Onder geen enkele omstandigheid mag zonder toestemming van de verhuurder materiaal vervangen of gerepareerd worden.
6.4 De huurder dient feestverhuurgelderland.com onmiddellijk van elke storing of beschadiging op de hoogte te stellen.

7. Aansprakelijkheid en verzekering

7.1 De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt aan of door het materiaal, ongeacht door wie of wat.
7.2 De huurder dient het door hem gehuurde materiaal met de nodige zorgvuldigheid te behandelen.
7.3 De huurder blijft aansprakelijk voor de eigen risico’s en voor schades aan niet verzekerde goederen.
7.4 Indien de huurder in gebreke is of blijft met betrekking tot deze voorwaarden, zullen alle kosten door feestverhuurgelderland.com dan te maken, inclusief alle gerechtelijke kosten, voor rekening van de huurder komen.
7.4 Het gebruik van het gehuurde materiaal van feestverhuurgelderland.com is te allen tijde voor het eigen risico van de huurder.
7.5 Voor schade aan eigendommen van derden of letsel opgelopen door het gebruik van het gehuurde materiaal, kan de verhuurder in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld ongeacht de oorzaak hiervan.
7.6 Schade aan het gehuurde materiaal ,zal voor rekening van de huurder komen.

8. Betaling

8.1 Voor het gehuurde wordt een waarborgsom gevraagd van 25 euro of 50 euro op feestpoppen afhankelijk van het model en 100 euro op springkussens tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Betaling van de verschuldigde huur inclusief de waarborgsom en eventuele bijkomende kosten zal dienen te geschieden bij het brengen van het materiaal.
8.3 Alleen contante betalingen worden geaccepteerd. Per bank dient het minimaal 5 dagen voor plaatsingsdatum bijgeschreven te zijn.
8.4 De waarborgsom wordt geretourneerd na technische en optische controle van al het geretourneerde, onbeschadigde materiaal.

8.5 Geplaatste bestellingen van voor ons bestelartikelen (bier, popcorn en suikerspin) worden niet verrekend als dit niet opgaat.

9. Diefstal / verlies

9.1 De huurder wordt geheel aansprakelijk gehouden voor verlies of diefstal ongeacht of hij hier schuld aan heeft.
9.2 De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal. Dit omdat de huurder een plicht van teruggave heeft welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval of diefstal.

10. Gebruik van Springkussen

10.1 De huurder dient zich altijd te houden aan de veiligheidsregels die op het springkussen en/of in de huurovereenkomst vermeld staan.
10.2 Tijdens het gebruik van het springkussen door de kinderen, dient er te allen tijde een volwassen persoon van achttien jaar of ouder aanwezig te zijn om toezicht op de kinderen te houden.
10.3 Het is niet toegestaan te eten en/of drinken op het springkussen.

10.4 Er mag niets op onze springkussens en/of feestpoppen geplakt of bevestigd worden. Wordt dit geconstateerd dan houden wij direct de borg in.

10.5 Opblaasbare objecten dienen altijd deugdelijk verankerd te kunnen worden. De ondergrond dient geschikt te zijn voor plaatsing conform gestelde eisen in het certificaat.

11. Geschillen

11.1 Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen aan een bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd worden.